×
خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس اصطلاحات و لغات عمومی انگلیسی به انگلیسی

ترمبیس انگلیسی به انگلیسی |ترمبیس لغات انگلیسی به انگلیسی | SDL TermBase | English termbase معرفی TermBase نرم افزار ترادوس استودیو  ترم […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات سوئدی به فارسی

ترم بیس سوئدی به فارسی |ترمبیس لغات سوئدی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات سوئدی | Swedish […]

خرید
150,000 تومان 50,000 تومان

ترمبیس لغات پرتقالی به فارسی

ترم بیس پرتقالی به فارسی |ترمبیس لغات پرتقالی به فارسی | SDL TermBase | ترمبیس لغات پرتقالی | Portuguese termbase معرفی TermBase […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات ایتالیایی به فارسی

ترم بیس ایتالیایی به فارسی |ترمبیس لغات ایتالیایی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات ایتالیایی | Italian […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات هندی به فارسی

ترم بیس هندی به فارسی |ترمبیس لغات هندی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات هندی | Hindi […]

خرید
150,000 تومان 50,000 تومان

ترمبیس لغات ژاپنی به فارسی

ترم بیس ژاپنی به فارسی |ترمبیس لغات ژاپنی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات ژاپنی | Japanese […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات هندی به هندی

ترم بیس هندی به هندی |ترمبیس لغات هندی به هندی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات هندی به هندی […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات آلمانی به فارسی

ترم بیس آلمانی به فارسی |ترمبیس لغات آلمانی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات آلمانی | German […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات فرانسوی به انگلیسی

ترم بیس فرانسوی به انگلیسی|ترمبیس لغات فرانسوی به انگلیسی|ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات فرانسوی | French  termbase معرفی […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات فرانسوی به فارسی

ترم بیس فرانسوی به فارسی |ترمبیس لغات فرانسوی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات فرانسوی | French […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات اسپانیایی به فارسی

ترم بیس اسپانیایی به فارسی |ترمبیس لغات اسپانیایی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات اسپانیایی | spanish […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات روسی به فارسی

ترم بیس روسی به فارسی |ترمبیس لغات روسی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات روسی | Russian […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات و اصطلاحات دندانپزشکی انگلیسی به فارسی

ترم بیس دندانپزشکی به فارسی |ترمبیس لغات دندانپزشکی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس دندانپزشکی | Dentistry termbase معرفی TermBase […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات چینی به انگلیسی

ترم بیس چینی به انگلیسی |ترمبیس لغات چینی به انگلیسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات چینی به انگلیسی […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات فنلاندی به فارسی

ترم بیس فنلاندی به فارسی |ترمبیس لغات فنلاندی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات فنلاندی | Finnish […]

0