×
خرید
اصطلاحات تخصصی حقوق
100,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی حقوق فارسی به فارسی

دانلود دیتابیس لغات حقوق |دیتابیس لغات حقوقی | فایل اکسل لغات حقوق  | اصطلاحات تخصصی رشته حقوق | اکسل لغات رشته حقوق  […]

خرید
100,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی رشته حقوق انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس لغات حقوق |دیتابیس لغات حقوقی | فایل اکسل لغات حقوق  | اصطلاحات تخصصی رشته حقوق | اکسل لغات رشته حقوق  […]

خرید
دیتابیس لغتنامه دهخدا
100,000 تومان

دیتابیس لغتنامه دهخدا

دانلود دیتابیس فرهنگ لغت دهخدا |دیتابیس لغت نامه دهخدا | فایل اکسل فرهنگ لغت دهخدا | دیتابیس لغتنامه دهخدا | اکسل لغات […]

خرید
100,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی زمین شناسی

دانلود دیتابیس لغات زمین شناسی |دیتابیس لغات زمین شناسی | فایل اکسل لغات زمین شناسی | اصطلاحات تخصصی زمین شناسی | اکسل […]

خرید
100,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی هنر

دانلود دیتابیس لغات هنر |دیتابیس لغات رشته هنر | اکسل لغات هنر | اصطلاحات تخصصی هنر | اکسل لغات رشته هنر | […]

خرید
100,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی مکانیک

دانلود دیتابیس لغات مکانیک |دیتابیس لغات مهندسی مکانیک | فایل اکسل لغات مهندسی مکانیک | اصطلاحات تخصصی مهندسی مکانیک | اکسل لغات […]

خرید
80,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی صنایع انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس آماده |دیتابیس لغات| فایل اکسل لغات مهندسی صنایع | اصطلاحات تخصصی مهندسی صنایع | اکسل لغات رشته مهندسی صنایع | […]

خرید
80,000 تومان

دیتابیس اصطلاحات تخصصی مهندسی نفت و گاز انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس آماده |دیتابیس لغات| فایل اکسل لغات نفت،گاز پتروشیمی | اصطلاحات تخصصی مهندسی نفت و گاز | اکسل لغات رشته مهندسی […]

خرید
80,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی کشاورزی انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس آماده |دیتابیس لغات| فایل اکسل لغات صنایع چوب و کاغذ | اصطلاحات تخصصی مهندسی کشاورزی | اکسل لغات رشته مهندسی […]

خرید
دیتابیس لغات ریاضی و آمار
130,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی صنایع چوب و کاغذ

دانلود دیتابیس آماده |دیتابیس لغات| فایل اکسل لغات صنایع چوب و کاغذ | اصطلاحات تخصصی صنایع چوب و کاغذ | اکسل لغات […]

خرید
80,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی آب انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس آماده |دانلود دیتابیس اطلاعات| دیتابیس لغات| فایل اکسل لغات تخصصی مهندسی کشاورزی | اصطلاحات تخصصی مهندسی آب | اکسل لغات […]

خرید
80,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی هوافضا انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس آماده |دانلود دیتابیس اطلاعات| دیتابیس لغات| فایل اکسل لغات تخصصی|اصطلاحات تخصصی مهندسی هوافضا | اکسل لغات رشته مهندسی هوافضا | […]

خرید
130,000 تومان 100,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی آمار و ریاضی انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس آماده |دانلود دیتابیس اطلاعات| دیتابیس لغات| فایل اکسل لغات تخصصی | اصطلاحات تخصصی آمار | اکسل لغات رشته آمار | […]

خرید
150,000 تومان 130,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی حسابداری انگلیسی به فارسی

حسابداری علم گزارشگری مالی شرکتها است. گزارش‌هایی که بتوانند وضعیت مالی یک شرکت را با زبان مشخص و استاندارد حسابداری، به تمامی […]

خرید
150,000 تومان 130,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی برق و الکترونیک انگلیسی به فارسی

مهندسی برق زیرمجموعه‌ای از مهندسی است که به مطالعه و کاربردهای مرتبط با الکتریسیته، الکترومغناطیس و الکترونیک می‌پردازد از این رو فروشگاه […]

0