250,000 تومان

تحلیل SWOT انتشارات مبتکران | بررسی شرکت مبتکران با تحلیل SWOT | تجزیه و تحلیل انتشارات مبتکران به شیوه تحلیل SWOT | […]

250,000 تومان

تحلیل SWOT شرکت زر ماکارون | بررسی شرکت زر ماکارون با تحلیل SWOT | تجزیه و تحلیل زر ماکارون به شیوه تحلیل […]

250,000 تومان

تحلیل SWOT کانون فرهنگی آموزشی – قلم چی | بررسی کانون فرهنگی آموزشی با تحلیل SWOT | تجزیه و تحلیل کانون فرهنگی […]

300,000 تومان

تحلیل SWOT فروشگاه فایل های دیجیتال| بررسی فروشگاه فایل های دیجیتالبا تحلیل SWOT | تجزیه و تحلیل فروشگاه فایل های دیجیتالبه شیوه […]

250,000 تومان

تحلیل SWOT شرکت تک ماکارون | بررسی شرکت تک ماکارون با تحلیل SWOT | تجزیه و تحلیل تک ماکارون به شیوه تحلیل […]

300,000 تومان

تحلیل PESTEL انتشارات مبتکران | بررسی شرکت مبتکران با تحلیل PESTEL | تجزیه و تحلیل انتشارات مبتکران به شیوه PESTEL | تحلیل […]

300,000 تومان

تحلیل PESTEL شرکت تک ماکارون | بررسی شرکت تک ماکارون با تحلیل PESTEL | تجزیه و تحلیل تک ماکارون به شیوه PESTEL […]

300,000 تومان

تحلیل PESTEL شرکت زر ماکارون | بررسی شرکت زر ماکارون با تحلیل PESTEL | تجزیه و تحلیل زر ماکارون به شیوه PESTEL […]

300,000 تومان

تحلیل PESTEL فروشگاه فایل های دیجیتال | بررسی فروشگاه فایل با تحلیل PESTEL | تجزیه و تحلیل فروشگاه فایل های دیجیتال به […]

300,000 تومان

تحلیل PESTEL کانون فرهنگی آموزش | بررسی شرکت قلم چی با تحلیل PESTEL | تجزیه و تحلیل کانون قلمچی به شیوه PESTEL […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار کانون فرهنگی آموزش | بوم مدل کسب و کار قلم چی | فایل Business Model Canvas | […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار انتشارات مبتکران| فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی انتشارات مبتکران| بوم درآمدی شرکت مبتکران بوم کسب […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
500,000 تومان

بوم مدل کسب و کار فروشگاه فایل های دیجیتال | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی فروشگاه فایل های دیجیتال| بوم […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix انتشارات مبتکران | بررسی شیوه بازاریابی شرکت انتشارات مبتکران به روش 4p | تجزیه و تحلیل انتشارات مبتکران به […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix شرکت تک ماکارون | بررسی شیوه بازاریابی شرکت تک ماکارون به روش 4p | تجزیه و تحلیل تک ماکارون […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت