خرید

قرارداد نگهداری از باغ و تقسیم منافع و ثمره‌ درختان

50,000 تومان

قرارداد مساقات باغ | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد نگهداری از باغ | دانلود فرم قرارداد یکی از بزرگترین […]

خرید

قرارداد نگهداری دام به صورت شراکتی

50,000 تومان

قرارداد مراقبت و نگهداری از گوسفند | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد نگهداری دام به صورت شراکتی | دانلود […]

خرید

قرارداد همکاری درصدی با پیرایشگاه مردانه

50,000 تومان

قرارداد همکاری با پیرایشگاه مردانه | نمونه قرارداد آماده | قرارداد همکاری درصدی با پیرایشگاه مردانه| دانلود فرم قراداد یکی از بزرگترین […]

خرید

قرارداد مشارکت و همکاری در سالن زیبایی با اجاره صندلی

50,000 تومان

قرارداد  مشارکت با آرایشگاه زنانه | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد مشارکت و همکاری در سالن زیبایی […]

خرید

قرارداد مشارکت مدنی در سود حاصل از فعالیت اقتصادی(شراکت چند نفر)

50,000 تومان

قرارداد شراکت کار در مغازه | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد مشارکت مدنی در سود حاصل از فعالیت اقتصادی […]

خرید

قرارداد کار مدت معین در سالن آرایشگاه زنانه

50,000 تومان

قرارداد کار مدت معین | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد کار مدت معین در سالن آرایشگاه زنانه […]

خرید

قرارداد مشاركت در ساخت و ساز ویژه مشاورین املاک و پیمانکاران

50,000 تومان

قرارداد مشاركت در ساخت و ساز | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد مشاركت در ساخت | دانلود […]

خرید

قرارداد همکاری درصدی با آرایشگاه و سالن زیبایی زنانه

50,000 تومان

قرارداد همکاری با آرایشگاه زنانه| نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد همکاری درصدی با آرایشگاه و سالن زیبایی | دانلود […]

خرید

قرارداد مشارکت در ساخت واحدهای کاری بیمارستان

50,000 تومان

قرارداد مشارکت | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد مشارکت در ساخت | دانلود فرم قراداد یکی از […]

خرید

قرارداد تقسيم آپارتمان ها به همراه انباري و پاركينگ بین شرکا

50,000 تومان

قرارداد ساختمان سازی | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد تقسيم آپارتمان | دانلود فرم قراداد یکی از […]

خرید

قرارداد اجرای پروژه با شرکای خارجی

50,000 تومان

قرارداد تولید محصول | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد اجرای پروژه با شرکای خارجی | نمونه قراداد […]

خرید

قرارداد مشاركت ساخت و ساز ساختمان

50,000 تومان

قرارداد مشاركت ساخت و ساز | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد خرید تابلو برق | نمونه قراداد […]

0