خرید

قرارداد استخدام بسته بند

50,000 تومان

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد کار بسته بند | قرارداد استخدام بسته بند با مدت معین یکی از […]

خرید

قرارداد استخدام خیاط

50,000 تومان

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد استخدام شاگرد خیاط | قرارداد استخدام خیاط با مدت معین یکی از بزرگترین […]

خرید

قرارداد استخدام نصاب

50,000 تومان

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد استخدام نصاب | قرارداد استخدام نصاب با مدت معین یکی از بزرگترین معضلات […]

خرید

قرارداد استخدام باطری ساز

50,000 تومان

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد کار باطری ساز | قرارداد استخدام باطری ساز با مدت معین یکی از […]

خرید

قرارداد استخدام صافکار

50,000 تومان

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد کار با صافکار ماشین | قرارداد استخدام صافکار با مدت معین یکی از […]

خرید

قرارداد استخدام نجار

50,000 تومان

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد کار با نجار | قرارداد استخدام نجار با مدت معین یکی از بزرگترین […]

خرید

قرارداد کار نقاش

50,000 تومان

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد کار با نقاش | قرارداد استخدام نقاش با مدت معین یکی از بزرگترین […]

خرید

قرارداد استخدام تراشکار

50,000 تومان

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد جذب تراشکار | قرارداد استخدام تراشکار با مدت معین یکی از بزرگترین معضلات […]

خرید

قرارداد استخدام نانوا با مدت معین

50,000 تومان

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد استخدام نانوا | قرارداد استخدام نانوا با مدت معین یکی از بزرگترین معضلات […]

خرید

قرارداد استخدام خادم مساجد با مدت معین

50,000 تومان

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد استخدام خادم مساجد | قرارداد خادم مساجد با مدت معین یکی از بزرگترین […]

خرید

قرارداد استخدام نظافتچی ساختمان با مدت معین

50,000 تومان

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد استخدام نظافتچی ساختمان | قرارداد نظافتچی ساختمان با مدت معین یکی از بزرگترین […]

خرید

قرارداد استخدام انباردار با مدت معین

50,000 تومان

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد استخدام انباردار | قرارداد انباردار با مدت معین یکی از بزرگترین معضلات حقوقی […]

خرید

قرارداد استخدام اپراتور کامپیوتر با مدت معین

50,000 تومان

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد استخدام اپراتور کامپیوتر | قرارداد استخدام اپراتور با مدت معین یکی از بزرگترین […]

خرید

قرارداد استخدام شیرینی پز با مدت معین

50,000 تومان

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد استخدام شیرینی پز | قرارداد استخدام شیرینی پز با مدت معین یکی از […]

خرید

قرارداد استخدام آهنگر و جوشکار با مدت معین

50,000 تومان

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد استخدام حراست ساختمان | قرارداد استخدام آهنگر و جوشکار با مدت معین یکی […]

0