250,000 تومان

ترم بیس کردی به فارسی | ترمبیس لغات کردی به فارسی | SDL TermBase | ترمبیس لغات کردی | kurdish termbase معرفی […]