بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار نیروگاه زاگرس کوثر | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی نیروگاه برق بوم کسب و کار […]