بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت صنایع خاک چینی ایران | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت صنایع خاک چینی […]