بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار داروخانه دامپزشکی | فایل Business Model Canvas | بوم مدل درآمدی داروخانه دامپزشکی بوم کسب و کار […]