بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار Pepsi| فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار پپسی | فایل BMC بوم کسب […]