حسابداری دخل یار
5,000,000 تومان

دوره حساب و کتاب با چرتکه و نوشتن در دفاتر به سر آمده ، از این رو ثبت کلیه اسناد و مدارک […]