×
خرید
پروژه ترجمه فارسی کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون هال در نرم افزار SDL Trados Studio
17,000,000 تومان 15,500,000 تومان

پروژه ترجمه فارسی کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون هال در نرم افزار SDL Trados Studio

پروژه ترجمه SDL Trados Studio  |پروژه آماده نرم افزار SDL Trados Studio  |دانلود پروژه ترجمه در ترادوس استودیو | SDL Trados Studio […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس اصطلاحات حقوقی فارسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس اصطلاحات حقوقی |ترمبیس اصطلاحات حقوقی  |ترمبیس اصطلاحات حقوقی ترادوس استودیو | SDL Trados Studio Law TermBase |ترمبیس رشته حقوق | ترمبیس […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس رشته زمین شناسی انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس رشته زمین شناسی |ترمبیس لغات زمین شناسی |ترمبیس رشته زمین شناسی ترادوس استودیو | SDL Trados Studio Geological TermBase |ترمبیس مهندسی […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس رشته حقوق انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس رشته حقوق |ترمبیس لغات حقوق |ترمبیس رشته حقوق ترادوس استودیو | SDL Trados Studio Law TermBase |ترمبیس رشته حقوق | ترمبیس […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس رشته هنر انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس رشته هنر |ترمبیس لغات هنر |ترمبیس رشته هنر ترادوس استودیو | SDL Trados Studio Art TermBase |ترمبیس نقاشی و هنر | […]

خرید
160,000 تومان 14,000 تومان

ترمبیس لغات عمومی فارسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس لغات عمومی |ترمبیس لغات فارسی |ترمبیس لغات فارسی ترادوس استودیو | SDL Trados Studio general TermBase |ترمبیس لغات فارسی به فارسی […]

خرید
ترمبیس مهندسی مکانیک
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس مهندسی مکانیک انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس مهندسی مکانیک |ترمبیس لغات مهندسی مکانیک |ترمبیس رشته مکانیک ترادوس استودیو | SDL Trados Studio Mechanical TermBase |ترمبیس مهندسی مکانیک  | […]

خرید
150,000 تومان 100,000 تومان

ترمبیس لغات عمومی انگلیسی به فارسی سری دوم نرم افزار ترادوس استودیو

ترم بیس عمومی |ترمبیس لغات عمومی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase |ترم بیس لغات انگلیسی به فارسی| ترمبیس لغات Trados | […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس مهندسی صنایع انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس مهندسی صنایع | ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو | […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس مهندسی نفت انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس مهندسی نفت | ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو | […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس رشته آمار و ریاضی انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس رشته آمار و ریاضی | ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس رشته مهندسی آب انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس رشته مهندسی آب | ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو […]

خرید
90,000 تومان

ترمبیس صنایع چوب و کاغذ انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس رشته مهندسی چوب | ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس مهندسی هوافضا انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس رشته هوافضا | ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو | […]

خرید
90,000 تومان

ترمبیس مهندسی کشاورزی انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس مهندسی کشاورزی | ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو | […]

0