بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار لبنیات کالبر | مدل درآمدی شرکت کالبر | مدل کسب و کار شرکت لبنیات کالبر بوم کسب […]