بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت پستی DHL | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت DHL| بوم درآمدی شرکت DHL […]