بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت مخابراتی AT&T | فایل Business Model Canvas | مدل کسب و کار شرکت مخابرات آمریکا | […]