بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت خودروسازی فراری | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی فراری| بوم درآمدی شرکت فراری | […]