بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار انتشارات مبتکران| فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی انتشارات مبتکران| بوم درآمدی شرکت مبتکران بوم کسب […]