150,000 تومان

معرفی ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو  ترمبیس نرم افزار ترادوس استودیو  (TermBase for SDL Trados Studio) را می توان همان پایگاه […]