بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت سنگ آهن گهر زمين | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت سنگ آهن گهر […]