انواع قرارداد حقوقی آماده
100,000 تومان

قرارداد استخدام انباردار | قرارداد کار انباردار | قرارداد آماده | عقد قرارداد مطابق تعریف ماده 183 قانون مدنی عبارت است از […]