×
خرید
50,000 تومان

قرارداد واگذاری مدیریت،نگهداری و راهبری تاسیسات مجتمع تجاری،اداری مسکونی

قرارداد واگذاری مدیریت و نگهداری تاسیسات | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد واگذاری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد سرویس و نگهداری تأسیسات برق کارخانه ها

قرارداد نگهداری تاسیسات | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد سرویس و نگهداری تأسیسات برق کارخانه ها | […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد سرویس و نگهداري سیستمهای مخابراتی شرکت،کارخانه،مجتمع هاي تجاري اداري و مسکونی

قرارداد نگهداری سیستم مخابرت | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد سرویس و نگهداري سیستمهای مخابراتی | دانلود […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد نگهداري تاسیسات ساختمان ادارات دولتی

قرارداد نگهداري و تعمیر تاسیسات ساختمان| نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد نگهداري تاسیسات ساختمان | نمونه قراداد […]

0