×
خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات عمومی انگلیسی به فارسی بخش سوم

ترم بیس عمومی |ترمبیس لغات عمومی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترم بیس لغات انگلیسی به فارسی| ترمبیس لغات Trados […]

خرید
160,000 تومان 140,000 تومان

ترمبیس لغات عمومی فارسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس لغات عمومی |ترمبیس لغات فارسی |ترمبیس لغات فارسی ترادوس استودیو | SDL Trados Studio general TermBase |ترمبیس لغات فارسی به فارسی […]

خرید
ترمبیس مهندسی مکانیک
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس مهندسی مکانیک انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس مهندسی مکانیک |ترمبیس لغات مهندسی مکانیک |ترمبیس رشته مکانیک ترادوس استودیو | SDL Trados Studio Mechanical TermBase |ترمبیس مهندسی مکانیک  | […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات عمومی انگلیسی به فارسی بخش دوم

ترم بیس عمومی |ترمبیس لغات عمومی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase |ترم بیس لغات انگلیسی به فارسی| ترمبیس لغات Trados | […]

خرید
140,000 تومان 120,000 تومان

ترم بیس لغات عمومی انگلیسی به فارسی بخش اول

دانلود ترمبیس |ترمبیس لغات عمومی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترم بیس لغات انگلیسی به فارسی| ترم بیس لغات | […]

0