خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترم بیس عمومی انگلیسی به فارسی در نرم افزار ترادوس استودیو

معرفی TermBase نرم افزار ترادوس استودیو  ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو  (TermBase for SDL Trados Studio) را می توان همان پایگاه […]