خرید

خدمت سربازی پادگان شهید باهنر کرمان

8,000 تومان

پادگان شهید باهنر کرمان جز پادگان های آموزشی برای سربازان نیروی انتظامی است که قصد شروع خدمت در نیروهای مسلح را دارند […]