×
خرید
ترمبیس مهندسی مکانیک
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس مهندسی مکانیک انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس مهندسی مکانیک |ترمبیس لغات مهندسی مکانیک |ترمبیس رشته مکانیک ترادوس استودیو | SDL Trados Studio Mechanical TermBase |ترمبیس مهندسی مکانیک  | […]

خرید
150,000 تومان 100,000 تومان

ترمبیس لغات عمومی انگلیسی به فارسی سری دوم نرم افزار ترادوس استودیو

ترم بیس عمومی |ترمبیس لغات عمومی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase |ترم بیس لغات انگلیسی به فارسی| ترمبیس لغات Trados | […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس مهندسی صنایع انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس مهندسی صنایع | ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو | […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس مهندسی نفت انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس مهندسی نفت | ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو | […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس رشته آمار و ریاضی انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس رشته آمار و ریاضی | ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس رشته مهندسی آب انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس رشته مهندسی آب | ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو […]

خرید
90,000 تومان

ترمبیس صنایع چوب و کاغذ انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس رشته مهندسی چوب | ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس مهندسی هوافضا انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس رشته هوافضا | ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو | […]

خرید
90,000 تومان

ترمبیس مهندسی کشاورزی انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس مهندسی کشاورزی | ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو | […]

خرید
90,000 تومان

ترمبیس رشته حسابداری انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس رشته حسابداری| ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو | واژه […]

خرید
ترمبیس مهندسی برق و الکترونیک
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس مهندسی برق و الکترونیک انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

ترمبیس رشته برق و الکترونیک | ترمبیس نرم افزار Sdl Trados Studio | دانلود ترمبیس | دانلود ترم بیس نرم افزار ترادوس […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس مهندسی شیمی انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

دانلود Termbase ترادوس استودیو |ترمبیس مهندسی شیمی |ترمبیس رشته مهندسی شیمی | termbase رشته شیمی | دانلود ترمبیس  شیمی معرفی ترمبیس مهندسی […]

خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات انگلیسی به فارسی ترادوس استودیو

دانلود Termbase ترادوس استودیو |ترمبیس رشته کامپیوتر  |ترمبیس رشته فناوری اطلاعات | termbase رشته کامپیوتر | ترمبیس رشته مهندسی کامپیوتر | Computer […]

خرید
ترم بیس رشته عمران و معماری
100,000 تومان 90,000 تومان

ترم بیس رشته عمران و معماری انگلیسی به فارسی در ترادوس استودیو

معرفی ترم بیس رشته عمران و معماری در نرم افزار ترادوس استودیو  ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو  (TermBase for SDL Trados […]

خرید
120,000 تومان 100,000 تومان

ترم بیس رشته پزشکی انگلیسی به فارسی در نرم افزار ترادوس استودیو

معرفی ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو  ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو  (TermBase for SDL Trados Studio) را می توان همان […]

0