100,000 تومان

حافظه ترجمه |حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه کشاورزی و باغبانی | SDL Trados Studio TM | حافظه ترجمه رشته باغبانی […]

100,000 تومان

حافظه ترجمه | حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه کشاورزی و باغبانی | حافظه ترجمه SDL Trados Studio| حافظه ترجمه رشته […]

ترمبیس لغات تخصصی علوم نظامی انگلیسی به فارسی
100,000 تومان

ترمبیس انگلیسی به فارسی | ترمبیس لغات علوم نظامی | SDL TermBase | ترمبیس لغات علوم نظامی | معرفی TermBase نرم افزار […]

150,000 تومان

ترمبیس لغات فارسی به فارسی | ترمبیس لغات مترادف | SDL TermBase | Synonymous words dictionary معرفی TermBase نرم افزار ترادوس استودیو  […]

100,000 تومان 90,000 تومان

 واژه نامه قصار | نرم افزار ترادوس استودیو | AutoSuggest Dictionary | economy AutoSuggest Dictionary | واژه نامه خودپیشنهاددهنده ترادوس استودیو قابلیت […]

200,000 تومان

حافظه ترجمه | حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه زندگینامه دانشمندان | حافظه ترجمه SDL Trados Studio| حافظه ترجمه زندگینامه بزرگان […]

200,000 تومان

حافظه ترجمه |حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه زندگینامه | SDL Trados Studio TM | حافظه ترجمه خاطرات مشاهیر حافظه ترجمه […]

ترمبیس لغات علوم اجتماعی
150,000 تومان

ترمبیس انگلیسی به فارسی | ترمبیس لغات علوم اجتماعی | SDL TermBase | ترمبیس لغات علوم اجتماعی | social science termbase معرفی […]

ترمبیس لغات مهندسی دریا انگلیسی به فارسی
120,000 تومان

ترمبیس انگلیسی به فارسی | ترمبیس لغات مهندسی دریا | SDL TermBase | ترمبیس لغات مهندسی دریا | Marine Engineering termbase معرفی […]

100,000 تومان

حافظه ترجمه |حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه نجوم و اخترشناسی | SDL Trados Studio TM | حافظه ترجمه ستاره شناسی […]

100,000 تومان

حافظه ترجمه | حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه نجوم و ستاره شناسی | حافظه ترجمه SDL Trados Studio| حافظه ترجمه […]

90,000 تومان

واژه نامه علوم اجتماعی | Social science AutoSuggest Dictionary | واژه نامه خودپیشنهاددهنده ترادوس استودیو قابلیت پیشنهاد خودکار کلمات (AutoSuggest Dictionary) در […]

100,000 تومان

حافظه ترجمه | حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه علوم اجتماعی | حافظه ترجمه SDL Trados Studio| حافظه ترجمه جامعه شناسی […]

100,000 تومان

حافظه ترجمه |حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه علوم اجتماعی | SDL Trados Studio TM | حافظه ترجمه جامعه شناسیحافظه ترجمه […]

90,000 تومان

واژه نامه بازاریابی | Marketing AutoSuggest Dictionary | واژه نامه خودپیشنهاددهنده ترادوس استودیو قابلیت پیشنهاد خودکار کلمات (AutoSuggest Dictionary) در نرم افزار […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت