×
خرید
50,000 تومان

قرارداد چاپ کتاب با سرمایه گذاری ناشر

قرارداد چاپ کتاب | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد چاپ کتاب با سرمایه گذاری ناشر | دانلود […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد ويرايش ادبي فني انواع کتاب

قرارداد ویرایش کتب | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد ويرايش ادبي فني انواع کتاب | دانلود فرم […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد خرید خدمات آموزشی بخش دولتی از خصوصی

قرارداد آموزش فنی و حرفه ای | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد خرید خدمات آموزشی بخش دولتی از خصوصی […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد ارائه خدمات مسافرتی و جهانگردي

قرارداد خدمات جهان گردی دفاتر مسافرتی | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد ارائه خدمات مسافرتی و جهانگردي | دانلود […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد خرید خدمات فرهنگی هنری از بخش غیر دولتی

قرارداد خرید خدمات | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد خرید خدمات فرهنگی هنری از بخش غیر دولتی […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد تأليف کتب دانشگاهی

قرارداد تأليف کتاب | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد تأليف کتب دانشگاهی | دانلود فرم قراداد یکی […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد خدمات عکاسی و چاپ عکس

قرارداد خدمات عکاسی و چاپ عکس | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد عکاسی و اجرای سفارش عکاسی […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد حروفچيني انواع کتاب

قرارداد با حروف چین کتاب | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد حروفچيني كتاب | دانلود فرم قراداد […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد نشر حق‌الترجمه بصورت درصدی

قرارداد با ناشر کتاب | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد نشر حق‌الترجمه بصورت درصدی | دانلود فرم […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد برگزاري همایش علمی دانشگاهی

قرارداد برگزاری مراسم | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد برگزاري همایش علمی | دانلود فرم قراداد یکی […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد برگزاري کارگاه عملی دانشگاهی

قرارداد دوره آموزشی | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد برگزاري کارگاه عملی دانشگاهی | دانلود فرم قراداد […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد چاپ و انتشار كتاب توسط ناشر

قرارداد چاپ کتاب | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد چاپ و انتشار كتاب | دانلود فرم قراداد […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد تدوين كتاب با دانشگاه

قرارداد تدوين كتاب با دانشگاه | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد خرید كتاب برای دانشگاه | قراداد […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد ترجمه کتاب

قرارداد ترجمه کتاب | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد ترجمه | قراداد ترجمه مجله یکی از بزرگترین […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد تألیف و ترجمه کتاب

قرارداد تألیف و ترجمه کتاب | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد تألیف کتاب | قرارداد ترجمه کتاب […]

0