×
خرید
40,000 تومان

قرارداد استخدام نیروی کار

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد استخدام نیروی کار | نمونه قراداد استخدام نیروی […]

خرید
40,000 تومان

قرارداد كار با مدت معين

  قرارداد كار با مدت معين | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد مدت معين| نمونه كار با […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد اجرای پروژه با شرکای خارجی

قرارداد تولید محصول | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد اجرای پروژه با شرکای خارجی | نمونه قراداد […]

خرید
40,000 تومان

قرارداد مديريت اجرايي پروژه ساختمانی

قراداد مدیریت ساختمان | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| مديريت اجرايي عمليات | نمونه قرارداد مديريت اجرايي پروژه […]

خرید
40,000 تومان

قرارداد ساخت طرح مسکن مهر

قرارداد ساخت طرح مسکن مهر | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد خرید مسکن مهر| نمونه قراداد پروژه […]

خرید
40,000 تومان

قرارداد استخدام کارگر

قراداد کارگری | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد استخدام کارگر | نمونه قراداد استخدام کارگر یکی از […]

خرید
40,000 تومان

قرارداد مشاركت ساخت و ساز ساختمان

قرارداد مشاركت ساخت و ساز | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد خرید تابلو برق | نمونه قراداد […]

خرید
40,000 تومان

قرارداد اجرای پروژه ساختمانی

قرارداد مدیریت اجرایی پروژه ساختمانی | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد اجرای پروژه ساختمان | یکی از […]

خرید
40,000 تومان

قرارداد نظارت پروژه ساختمان

قرارداد نظارت ساختمانی | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد نظارت پروژه ساختمان | نمونه قراداد پروژه ساختمانی […]

خرید
40,000 تومان

قرارداد قالب بندی دیوار و ستون

قرارداد قالب بندی ستون| نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد قالب بندی دیوار و ستون | نمونه قراداد […]

خرید
40,000 تومان

قرارداد ساخت،نصب درب و پنجره ساختمان

قرارداد طراحی درب و پنجره ساختمان | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد ساخت،نصب درب و پنجره | […]

خرید
40,000 تومان

قرارداد گچ کاری و سفیدکاری پروژه ساختمانی

قرارداد گچ کاری و سفیدکاری پروژه ساختمانی | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد گچ کاری و سفیدکاری […]

خرید
40,000 تومان

قرارداد استخدام وزارت کار

قرارداد استخدام | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد استخدام وزارت کار | نمونه قراداد استخدام نیرو یکی […]

خرید
40,000 تومان

قرارداد کاشی کاری ساختمان

قراداد کاشی کاری ساختمان | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد کاشی کاری | نمونه قراداد پروژه ساختمانی […]

خرید
40,000 تومان

قرارداد نقاشی ساختمان

قرارداد نقاشی با رنگ روغنی در ساختمان| نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد نقاشی ساختمان | نمونه قراداد […]

0