×
خرید
90,000 تومان

پلاگین SDL Trados Business Manager Lite

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | پلاگین SDL Trados Business Manager Lite نرم افزار مترجم […]

خرید
150,000 تومان

نرم افزار SDL MultiTerm Extract 2019 – استخراج لغت از پروژه های ترجمه

نرم افزار ترادوس مولتی ترم | نرم افزار SDL MultiTerm Extract | نرم افزار ساخت ترمبیس | لایسنس نرم افزار MultiTerm Extract […]

خرید
150,000 تومان

نرم افزار SDL MultiTerm 2019 ساخت و مدیریت ترمبیس ترادوس استودیو

نرم افزار ترادوس مولتی ترم | نرم افزار SDL MultiTerm | نرم افزار ساخت ترمبیس | لایسنس نرم افزار SDL MultiTerm | […]

خرید
60,000 تومان

پلاگین TBTM_Align نرم افزار ترادوس استودیو

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | پلاگین TBTM_Align نرم افزار مترجم یار ترادوس (به انگلیسی: […]

خرید
60,000 تومان

پلاگین Delete Language Specific Target Files نرم افزار ترادوس استودیو

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | پلاگین Delete Language Specific Target Files نرم افزار مترجم […]

خرید
60,000 تومان

پلاگین SDL TMS Commute نرم افزار ترادوس استودیو

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | پلاگین SDL TMS Commute نرم […]

خرید
60,000 تومان

پلاگین SDL TMBackup نرم افزار ترادوس استودیو

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | پلاگین SDL TMBackup نرم افزار […]

خرید
60,000 تومان

پلاگین TM Anonymizer نرم افزار ترادوس استودیو

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | پلاگین TM Anonymizer نرم افزار […]

خرید
60,000 تومان

پلاگین Variables Manager for SDL Trados Studio

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | پلاگین Variables Manager نرم افزار […]

خرید
60,000 تومان

پلاگین TM Lifting نرم افزار ترادوس استودیو

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | پلاگین TM Lifting نرم افزار […]

خرید
60,000 تومان

پلاگین TransitPackage Handler نرم افزار ترادوس استودیو

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | پلاگین TransitPackage Handler نرم افزار […]

خرید
60,000 تومان

پلاگین Wordlight نرم افزار ترادوس استودیو

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | پلاگین Wordlight نرم افزار مترجم […]

خرید
80,000 تومان

پلاگین WorldServer Compatibility Pack Trados Studio

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | پلاگین WorldServer Compatibility Pack نرم […]

خرید
60,000 تومان

پلاگین TQA – FAR Methodology نرم افزار ترادوس استودیو

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | پلاگین TQA – FAR Methodology […]

خرید
60,000 تومان

پلاگین Record Source TU نرم افزار ترادوس استودیو

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | پلاگین Record Source TU نرم […]

0